การอบรมเพ่ิมความรู้ในศูนย์

หัวข้ออบรมในศูนย์ 

1. อบรม CPR เบื้องต้น ( การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับฟื้นคืนชีพ )

2. อบรมอพยพหนีไฟ 

3. หัวข้ออบรม เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Covid 19 ในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

4. หัวข้อกิจกรรม Online สำหรับกระตุ้นสมอง ผู้สูงวัย ห่างไกลโรคสมองเสื่อม

Visitors: 67,868